இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழா 2012

பினாங்கு – இந்நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்களான யூத் எம்.சி என அழைக்கப்படும் இளம் பட்டதாரிகளின் இயக்கம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழாவினை எற்று நடத்தி வருகின்றனர்.

Read more