வேத மூர்த்தியின் இரண்டாம் அத்தியாயம் தொடர்கிறது…

வேத மூர்த்தியின் இரண்டாம்  அத்தியாயம்  தொடர்கிறது. என் மூச்சி உள்ள வரை நான் பிரிட்டிஷ் மேல் தொடுத்த வழக்கை கை விட மாட்டேன் என்கின்றார்.